Marin Transit Fare Study

Marin Transit Fare Study

Marin Transit is currently studying our fare collection system and seeking input from riders. Next year, big upgrades are coming to the Clipper system that will improve the experience for those who use Clipper to pay their fare. Also, the cash boxes we currently use to collect cash and process passes are going out of production. Marin Transit is considering what technology should replace these fare boxes to continue to allow passengers to pay with cash.

As Marin Transit prepares for this fare collection transition, we will also reconsider our fare policies including the potential to offer additional discounts for riders who need them. Marin Transit is not currently considering raising our fares.

We want to engage our riders to ensure the future of fare collection at Marin Transit meets both riders’ and Marin Transit’s needs.

Encuesta sobre Pago de Tarifas de Marin Transit

Actualmente, Marin Transit está estudiando nuestro sistema de cobro de tarifas y solicitando las opiniones de los pasajeros.  El próximo año, llegarán grandes actualizaciones al sistema Clipper que mejorarán la experiencia de los pasajeros que usan Clipper para pagar su tarifa.  Además, los dispositivos de pago que utilizamos actualmente para recolectar efectivo y procesar pases están dejando de fabricarse.  Marin Transit está evaluando cuál es la mejor tecnología para reemplazar los dispositivos de pago para facilitar que los pasajeros puedan continuar pagando con efectivo.

Mientras Marin Transit se prepara para esta transición en el cobro de tarifas, también reconsideraremos nuestras políticas de tarifas, incluida la posibilidad de ofrecer nuevos descuentos para los pasajeros que los necesitan. Marin Transit no está considerando aumentar las tarifas actualmente.

Queremos involucrar a nuestros pasajeros para garantizar que el futuro del cobro de tarifas en Marin Transit satisfaga las necesidades tanto de los pasajeros como de Marin Transit.

马林县公共交通 (Marin Transit) 费用调研

马林县公共交通 (Marin Transit) 正在就收费系统进行调研,正在征求广大乘客的意见。明年,Clipper 系统将进行重大升级。届时,用 Clipper 支付车费的乘客将获得更好的体验。我们目前用来收取现金和处理车票的现金箱也将停产。Marin Transit 正在考虑哪些新收费箱技术方便可以让乘客继续使用现金支付。

当马林县公共交通 (Marin Transit) 准备进行此收费过渡之际,我们也会重新考虑我们的票价政策, 包括考虑为有需要的乘客提供更多折扣。Marin Transit 目前不考虑提高票价。我们希望广大乘客的参与,以确保马林县公共交通 (Marin Transit) 未来的收费符合乘客和马林县公共交通 (Marin Transit) 的需求。

Nghiên cứu Giá vé của Marin Transit

Marin Transit hiện đang nghiên cứu hệ thống bán vé của chúng tôi và tìm kiếm ý kiến nhận xét của các hành khách. Sẽ có những cập nhật lớn đối với hệ thống Clipper vào năm tới để cải thiện trải nghiệm dịch vụ cho những hành khách dùng Clipper để mua vé. Các hộp đựng tiền mặt mà chúng tôi sử dụng gần đây để thu tiền mặt và bán vé cũng không còn sản xuất nữa. Marin Transit đang xem xét công nghệ nào nên thay thế các hộp thu phí để tiếp tục cho phép hành khách thanh toán bằng tiền mặt.

Để chuẩn bị cho việc chuyển sang hệ thống bán vé này, chúng tôi cũng sẽ xem xét lại chính sách giá vé bao gồm cả khả năng bổ sung them các khoản giảm giá cho những hành khách có nhu cầu. Marin Transit hiện không cân nhắc việc tăng giá vé. Chúng tôi mong muốn các hành khách của mình tham gia để đảm bảo cho hệ thống bán vé trong tương lai của Marin Stransit đáp ứng được nhu cầu của cả hành khách và Marin Transit.

Paying Fare

Upcoming Meetings & Events

There are currently no upcoming meetings or events

News

Marin Transit is currently studying our fare collection system and seeking input from riders. The survey is open until October 27, 2023.

Take The Fare Survey